Butlletí de la Unitat de Tabaquisme de l’Hospital de Santa Maria de Lleida, de periodicitat trimestral, en format tríptic DINA4, imprès en quadricromia i color diferent per a cada número, compost amb tipografia Òptima i configuració a tres columnes.

Es tracta d’un material informatiu adreçat a professionals sanitaris interessats en el tabaquisme, tant des del punt de vista preventiu com terapèutic.

Es distribueix per tot Espanya així com per a serveis especialitzats en tabaquisme de Sud Amèrica i d’Estat Units.

Actualment és l’únic material informatiu d’aquestes característiques que disposen els professionals sanitaris.

En format PDF és present a les webs de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i del Comitè Nacional de Prevenció del Tabaquisme (CNPT).